Winkelwagen

Jouw bestelling

Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal
Bestellen

Disclaimer

Disclaimer

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Taco Mundo behoren te allen tijde aan Taco Mundo BV, hierna genoemd als Taco Mundo, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Taco Mundo is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Taco Mundo is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Taco Mundo wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo's, of ander materiaal zichtbaar op de website van Taco Mundo. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Taco Mundo op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Taco Mundo aan te passen en of te wijzigen.

Taco Mundo verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Taco Mundo aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Taco Mundo staat niet in voor de veiligheid van haar website.

Taco Mundo sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Taco Mundo uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Taco Mundo. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Taco Mundo sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Taco Mundo is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele "hyperlinks" die aanwezig zijn op de website van Taco Mundo. De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Taco Mundo is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.